Polohopisné a výškopisné plány

podklady pro projektování staveb, komunikací, vodotečí ap.